Disclaimer

Juridische informatie

Haar Centrum besteedt veel zorg aan de betrouwbaarheid, actualiteit en relevantie van de informatie aan de website www.haarcentrum.nl. We zijn continu bezig om onjuistheden en onvolledigheden weg te halen, maar het kan voorkomen dat ze echter getoond worden. Haar Centrum wijst elke vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolledigheden of onjuistheden in de weergegeven informatie. Zodoende heeft Haar Centrum ook het recht om informatie te wijzigen indien nodig. Wijzigingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Functioneren

Haar Centrum kan niet garanderen dat de website altijd foutloos werkt. Daarnaast is het niet mogelijk om Haar Centrum aansprakelijkheid te stellen voor schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie, noch voor schade als gevolg van problemen door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Aansprakelijkheid

Zoals al eens vermeld is Haar Centrum niet aansprakelijk en biedt het geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit en relevantie van gegevens, linkjes of informatie. Er wordt geen rechten ontleed aan de inhoud en u dient de informatie zelf te verifiëren voordat u enige actie onderneemt.

Er wordt geen aansprakelijkheid genomen door Haar Centrum op:

  • de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;

  • de inhoud en/of juistheid van de door derden aangeleverde informatie rondom panden zoals geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, software en andere objecten;

  • (vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website, of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website van Haar Centrum.

  • Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Haar Centrum aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een ahref ; hyperlink of anderszins wordt verwezen. Haar Centrum behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafieken, geluids- en (of) videofragmenten, andere objecten), de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan graficus en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming Haar Centrum te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze juridische pagina; disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van Haar Centrum & de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.


 

Bekijk ook eens:
Uw advertentie hier?
Meer lezen? Alle blogcategorieën
Trends en tips Trends en tips Producten Producten Styling Styling Haarverzorging Haarverzorging Geschiedenis Geschiedenis Haar Essentials Haar Essentials Kleding Kleding